ข้อตกลงในการใช้งาน

การใช้ E-NEXCO Drive Plaza DoRaPuRa

E-NEXCO Drive Plaza DoRaPuRa (https://www.driveplaza.com; ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์นี้”) บริหารโดย บริษัททางด่วนนิปปอนตะวันออกจำกัด (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “NEXCO ตะวันออก”) เป็นการจัดหาข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อกับขับรถท่องเที่ยว โดยเน้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทางด่วน
การใช้ E-NEXCO Drive Plaza DoRaPuRa (ต่อจากนี้ไป จะเรียกว่า “ข้อตกลงการใช้งาน”) เพื่อกำหนดประเด็นที่จำเป็นที่ควรต้องพิจารณาเมื่อใช้บริการใดๆ ก็ตามที่ทางเว็บไซต์จัดให้ บริการต่างๆ ได้แก่: วิธีชำระค่าผ่านทางด่วน/ค้นหาเส้นทาง สภาพความหนาแน่นของการจราจรและรายงานสภาพการจราจร พื้นที่บริการระหว่างทาง ข้อแนะนำด้านการช้อปปิ้งและการท่องเที่ยวใน Drive Plaza (ต่อจากนี้ จะเรียกทั้งหมดนี้ว่า “การให้บริการ”)
การใช้บริการของเว็บไซต์ หมายถึงการยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โปรดตรวจสอบข้อตกลงในการใช้งานทุกครั้งที่เข้าเว็บไซต์ มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการ สำหรับบริการแต่ละประเภท กรุณาดูการแนวปฏิบัติในการใช้บริการแต่ละประเภท แนวทางปฏิบัติในการใช้บริการแต่ละประเภท เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งาน และแนวทางปฏิบัติทุกข้อ รวมกันเพื่อใช้เป็นข้อตกลงในการใช้งาน

เกี่ยวกับเว็บไซต์

บทความ 1 การให้บริการ

เว็บไซต์นี้ให้บริการต่างๆ มากมาย โดยเน้นบริการเกี่ยวกับการใช้ทางด่วน และยังรวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น การจองตั๋ว ข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวกับการช้อปปิ้ง บริการอื่นๆ นั้น อาจมีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและยกเลิกได้ในอนาคต NEXCOตะวันออก อนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้ได้ ภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน อย่างไรก็ตาม พึงระลึกเสมอว่า ไม่มีการรับรองใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของบริการต่างๆ ในเว็บไซต์ หรือรับรองว่าเป็นเงื่อนไขที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับบริการเหล่านี้ หากต้องการรายละเอียดของการให้บริการเหล่านี้ กรุณาดูแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการสำหรับบริการแต่ละประเภท

การปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อห้ามในเว็บไซต์

บทความ 2 การปฏิเสธความรับผิดชอบ

NEXCOตะวันออก เผยแพร่เว็บไซต์นี้ด้วยความใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่อาจรับรองได้ว่า ข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์นั้นมีความถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ NEXCOตะวันออก จะไม่รับผิดชอบใดๆ กับความผิดพลาดของข้อมูลที่ได้เผยแพร่แล้ว หรือปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างมีการใช้เว็บไซต์ NEXCOตะวันออก จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ข้อมูลที่ยังคงอยู่หรือถูกลบออกจากเว็บไซต์ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น พึงระลึกว่า ข้อมูลและรายการต่างๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือลบออกโดยที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า การปฏิเสธความรับผิดชอบในแต่ละกรณี ขึ้นอยู่กับแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการ โปรดตรวจสอบแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่ใช้บริการ

บทความ 3 รายการที่ต้องห้าม

เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ ห้ามผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับกับการกระทำใดๆ ที่ระบุไว้ในรายละเอียดด้านล่างนี้ หากมีการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดข้อตกลง หรือถ้า NEXCOตะวันออก ได้ตัดสินว่าการมีการกระทำที่เป็นการละเมิด ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาจะถูกจำกัดการใช้งาน และอาจถูกปฏิเสธเข้าใช้งานในอนาคต
ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ด้วยตัวเอง และ NEXCOตะวันออก จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ใช้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม หาก NEXCOตะวันออก ได้รับความเสียหากจากการที่ผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลง ผู้ใช้บริการนั้นจะต้องรับผิดชอบด้วยการชดใช้ค่าเสียหายให้กับ NEXCOตะวันออก ได้มีการกำหนดข้อห้ามตามการให้บริการแต่ละรายการแล้ว ซึ่งระบุไว้ในแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการ ฉะนั้น โปรดตรวจสอบแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการที่เกี่ยวข้องทุกครั้งเมื่อใช้บริการ

  • การเขียนข้อความที่กล่าวร้ายหรือหยาบคาย เนื้อหาที่ทำลายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงาม เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เนื้อหาที่มีการพาดพิงความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น และเนื้อหาอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจกับบุคคลอื่น
  • เขียนข้อความพาดพิงถึงการเมือง ศาสนา หรือความเชื่อส่วนตัว
  • เขียนข้อความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม (รวมถึงภาพวาดและภาพถ่าย)
  • การกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย
  • การกระทำใดๆ ที่ขัดต่อแนวทางการปฏิบัติในการใช้บริการ
  • การกระทำอื่นที่จัดว่าเป็นข้อห้ามของ NEXCOตะวันออก

บทความ 4 ลิขสิทธิ์

เนื้อหาที่แสดงอยูในเว็บไซต์นั้น ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์เป็นของ NEXCOตะวันออก แต่อาจมีเนื้อหาบางส่วนที่จัดขึ้นโดยผู้ว่าจ้างจากภายนอก ในกรณีเช่นนี้ ลิขสิทธิ์จึงควรเป็นของบุคคลที่สามมากกว่าเป็นของ NEXCOตะวันออก
เนื้อหาของเว็บไซต์อาจนำมาใช้ส่วนตัวได้ เช่น ดาวน์โหลด จัดเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือจัดพิมพ์ แต่ห้ามจัดทำเนื้อหาซ้ำในเว็บไซต์อื่น หรือในรูปแบบสิ่งพิมพ์ที่กระทำเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการค้า ห้ามนำเนื้อหามาใช้ในทางใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือขอบเขตกฎหมายลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่น โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์
ข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ยังขึ้นอยู่กับบริการต่างๆ ในแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการอีกด้วย กรุณาตรวจสอบแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการที่เกี่ยวข้องทุกครั้งเมื่อใช้บริการ

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

บทความ 5 การจัดการข้อมูลส่วนตัว

NEXCOตะวันออก จัดการข้อมูลส่วนตัวตามแนวทางปฏิบัติของการปกป้องข้อมูลส่วนตัว ที่จัดทำเฉพาะสำหรับ NEXCOตะวันออก และเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ ยังมีกฎระเบียบว่าด้วยการจัดการกับข้อมูลส่วนตัว โดยขึ้นกับบริการแต่ละประเภทในแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการ กรุณาตรวจสอบแนวทางปฏิบัติการในการใช้บริการที่เกี่ยวข้องทุกครั้งเมื่อใช้บริการ

อื่นๆ

บทความ 6 การโฆษณา

เว็บไซต์นี้มีการลงโฆษณาหลากหลายของแต่ละบริการ การติดต่อทำธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงโฆษณา เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ใช้บริการกับผู้ลงโฆษณานั้น ทั้งสองฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องกัน ผู้ใช้บริการและผู้ลงโฆษณา จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่าง เป็นต้นว่า ค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้า การตัดสินใจซื้อ การรับประกันสินค้า และความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญา
NEXCOตะวันออก จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการโฆษณา ไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตาม

บทความ 7 ข้อตกลงทางกฎหมาย

เหตุการณ์ใดก็ตามที่ไม่สามารถตกลงกันได้ด้วยการเจรจา เหตุการณ์นั้นจะถูกส่งไปยังหน่วยงานพิพากษาที่โตเกียว หรือศาลกรุงโตเกียว ซึ่งถือว่ามีอำนาจสูงสุดในการตัดสิน

บทความ 8

ข้อตกลงการใช้งาน อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายแห่งประเทศญี่ปุ่น และถูกตีความตามกฎและข้อบังคับกฎหมายแห่งประเทศญี่ปุ่น

บังคับใช้เมื่อ 31 ตุลาคม 2006
ปรับปรุงแก้ไขเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2014

แนวทางปฏิบัติในการใช้บริการต่างๆ ภายในเว็บไซต์นี้

E-NEXCO Drive Plaza DoRaPuRa การปกป้องข้อมูลส่วนตัว
  • ค้นหาค่าทางด่วน-เส้นทาง
  • ค้นหาจุดบริการ

ค้นหาค่าทางด่วน-เส้นทาง

ค้นหาจุดบริการ

ชื่อเรียกจุดบริการ
เลือกทิศทาง