DORAPURA

DORAPURA

 • Search

NEXCO EAST

Language

NEXCO西日本

Refer to the West Nippon Expressway Company's website for more information on this service / parking area.

1612011_2_fig_sapaimage.jpg

TAJIKAWA-PA (เส้นทางขาลง)

ที่จอดรถ
รถใหญ่: 14 คัน / รถเล็ก: 21 คัน
สุขา
ชาย:ใหญ่ 2/ 5, หญิง: 11
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ รถเล็ก: 1 คัน
สุขรวมสำหรับผู้พิการ : 1 ห้อง
สสุขาสำหรับผู้ใช้ทวารเทียม

แผนที่เส้นทาง

Kochi Expwy

 • Directions to KOCHI
 • To KAWANOE
 • IC ก่อนหน้า

 • IC ต่อไป

 • SHINGU
 • OTOYO

TAJIKAWA-PA (เส้นทางขาลง)

 • จุดบริการก่อนหน้า

 • จุดบริการต่อไป

 • Tokushima ExpwyIKEDA-PA[ประมาณ 29.9 กม.]
 • Takamatsu ExpwyTOYOHAMA-SA[ประมาณ 31 กม.]
 • Matsuyama ExpwyKAMIBUN-PA[ประมาณ 24.5 กม.]
 • Kochi ExpwyNANGOKU-SA[ประมาณ 29.2 กม.]
PR

Back to top of page